تعاون و اموررفاهی آموزش و پرورش ناحیه1قم
امور رفاهی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک قم


(( زمان واولویت ها ،جهت مراجعه به کارشناسی تعاون اداره ))

وام قرض الحسنه : ازاولویت  1 تا 30 برادران  -- آذرماه 91

   "        "                "       "         خواهران --       "

وام قرض الحسنه : ازاولویت  31 تا 60 برادران  -- دیماه 91

   "        "                "       "          خواهران --       "

وام قرض الحسنه : ازاولویت  61 تا 100 برادران  -- بهمن ماه 91

   "        "                "       "            خواهران --       "

وام لوازم خانگی جعاله خرید خودرو : ازاولویت  1 تا 6 برادران  -- آذرماه 91

   "        "           "       "             "              :     "         "     خواهران --       "

وام لوازم خانگی جعاله خرید خودرو : ازاولویت  7 تا  14 برادران  -- دیماه 91

   "        "           "       "             "              :     "         "         خواهران --       "

وام لوازم خانگی جعاله خرید خودرو : ازاولویت 15 تا  20 برادران  -- بهمن ماه 91

   "        "           "       "             "              :     "         "         خواهران --       "

 

اسامی همکاران با تعیین اولویت  جهت معرفی وام قرض الحسنه  (برادران)

ردیف 

نام و نام خانوادگی 

شماره پرسنلی 

نام آموزشگاه 

1

علی اصغر یوسفعلی 

20181971

راهنمائی شادیان

2

حسین رستار

96023071

هنرستان امام رضا (ع)

3

ابوالقاسم جعفری 

20221304

بازنشسته

4

محمد نیکوگفتار نافع

20207359

امیرکبیر

5

بهروز فولادی 

38814801

هدایتی 

6

شهاب   ده پهلوانی 

96402832

شهدای قنوات 

7

مسعود طلائیان 

20246017

قدس

8

محمود ایمانی 

20353090

جدا 1

9

علی اوسط توحیدی سیف

20246539

میرزای قمی 

10

عبداله نصراله نژاد

40336643

دبستان محمدیه 

11

حمید رضا فلاح

18007800

هنرستان کراسچی 

12

مجید عسکری 

12022325

شهدای چهارمردان

13

سید کمال الدین حسینی 

46863091

دین ودنش 2

14

سید ناصر موسوی قمی 

20202021

 شهید هادی کریمی 1

15

عبد الرسول جوزی 

20202261

مظفری پور2

16

حسینعلی   اصغری 

40539791

قدس 

17

حبیب اله تقی زاده

20202751

شاهد نورعلم

18

محمد جواد صفائی 

20239023

فرهنگ

19

مسلم علمی 

96073164

شهید رضا باقری قنوات

20

علی ضعیمی یزدی 

20302717

مظفری پور 1

21

سید محمد مبینی 

20199491

هنرستان کرباسچی

22

رضا کمیجانی 

18007977

حاج آقا جان

23

علی دهپرور فرد

20217861

دبستان امیر کبیر

24

احمد بیطرفان

20207895

دین ودانش 

25

محمد نادری 

20821559

دبستان شادیان 

26

محمد دانیالی 

80215095

سمیه 

27

محمد کیانی

41852861

دین و دانش

28

محمد رضا جهانی پور 

20380986

هدایتی 1

29

سید مجید پور برقعی 

11659152

هادی کریمی 1

30

حسن فراهانی 

21651671

جابر

31

سید علیرضا اعلائی

42530291

هدایتی

32

محمد علی عسکری

21651470

جابر

33

حسینعلی رمضانی 

42570025

شهدای چهارمردان

34

علی اسلامی خواه

96069171

15 خرداد

35

اسماعیل علی حسینی 

20335729

دبستان فرهنگ

36

حسین احمدیان مقدم

20180955

هادی کریمی 1

37

محمد حسین طباخیان

20202399

فرهنگ

38

محمد عطار زاده

11675327

شهدای مرصاد 2

39

عباس وفائی 

42570402

اداره

40

محمد توحیدی نیا

20240305

دکتر سیدی 

41

جواد کرمانشاهی 

20383341

امیرکبیر

42

نوروز اسفندیار

88637479

شهید رجائی 

43

علی   جلوه نما

20238374

تولیت 2

44

رضا کریمی 

20213492

راهنمائی سید الشهدا(ع)

45

رضا هاتمی 

96073957

 شهید زندی 2

46

محمد صادق مصاحب نیا

96073364

میرزای قمی 

47

مجتبی وطن خواه کورنده

21651135

جابر

48

نادر فروتن

20312521

غیر دولتی پیام

49

عباس نیکان

20214286

هادی کریمی 1

50

سید محمد مهدی موسوی منفرد

20198924

مظفری پور 1

51

محمد رضا شمس

20709059

سادات

52

ابوالفضل حاج کاظم 

20223530

شهدای چهارمردان

53

محمد حسین بیان

20903924

شهید رجائی 

54

امیرحسین مقیمی

18781545

فرهنگ

55

عبداله صادق خانی 

20177197

اداره

56

عباس نظری 

75481417

شهید رجائی 

57

محمد سوری

78732296

راهنمائی شادیان

58

مصطفی خیرخواه

20203312

پژوهش سرا

59

محسن ملکی 

12026682

هنرستان امام رضا (ع)

60

محمد حسین بهشتی

20290931

حضرت ابوالفضل (ع)

61

حسن کاظمی 

20241314

اداره

62

محمد رضا یزدی زاده

20352155

شهید مصطفی خمینی 

63

اسماعیل روحانی 

96069996

دبستان شادیان 

64

قنبرعلی   رحیمی

33187972

اداره

65

سید رضا گنجینه

20381956

تولیت 2

66

سید احمد چاوشی

20184374

هنرستان طاهباز

67

اسماعیل ابرقوئی

20245142

دبستان فرهنگ

68

حسین کوه خضری

20243773

 حضرت ابوالفضل (ع)

69

علی اصغر آقا قربانی 

20245031

سیدالشهدا(ع)

70

رضا نصیری 

11940451

دکتر سیدی 

71

محمد جمراسی

21079470

هادی کریمی 1

72

علی خیرخواه

21079329

قدس 

73

جواد شاپوری 

20341767

راهنمائی امیرکبیر

74

غلامحسین رئیسی

67525141

شهید منتظری 1

75

احسان رضائی 

20254612

 

76

میثم مقنی زاده

96071764

شهید آوینی

77

حمید رضا نامدار

20346011

اداره

78

سید هادی حسینی

87343760

رسول اکرم (ص)

79

محسن عاصی 

20217595

 هنرستان کرباسچی

80

تقی شاپوری

20280692

 راهنمائی شادیان 

81

علی پوستچیان

20221978

شهدای مرصاد 

82

احمد حیدری 

12427675

راهنمائی سید الشهدا(ع)

83

ابوالفضل دیاری

20207084

رسول اکرم (ص)

84

علی اناری

20180987

راهنمائی ثامن الحجج(ع)

85

سید محمد موسوی 

20253240

محدث قمی 2

86

یوسف رضا حامدی کیا

78747728

دکتر سیدی 

87

جمشید ابراهیم نژاد

20203785

هنرستان امام رضا (ع)

88

امیرحسین محمدی

11455533

هادی کریمی 1

89

سید محمد رضا میرعباسی

 

شهید مصطفی خمینی 

90

رضا گل افروز 

20202695

جهان بین 1

91

ابوالفضل طاهری نژاد

20199789

بازنشسته

92

پرویز کاظمی

20246121

قدس

93

صادق صادقی مجد

20901085

دین و دانش

94

عبدالرضا ذاکری 

20202335

تولیت 2

95

محمد جواد کرمی

20339243

هنرستان طاهباز

96

ابراهیم آشوری

20239922

سعدی 1

97

مرتضی فرجی 

20200892

شهید رجائی 

98

حسین شاکری

78262084

شهید اکبر شیرازی

99

محمد رحیمی محمدی

21570283

هادی کریمی 1

100

مهدی ایرانی

20212691

شهید زین الدین

 

 

 

 

وام خریدکالا

1

مصطفی وطن خواه کورنده

20811337

دبستان المهدی (عج)

2

عباس ذاکری

20356032

شهید زرگری

3

سید علی برقعی پور

20234001

سادات

4

یداله اسحاقی 

11879845

اشرفی اصفهانی

5

محمد تقی آقابابائی

20710073

جدا 1

6

محسن خرم 

11681213

دبیرستان شهید بهشتی

7

مجید عرب سا ق آبادی

96070425

15 خرداد

8

محمد رضا صالحی

20206011

بازنشسته

9

محمد باقر کریمی

11672667

 شهید منتظری 1

10

عباس سهل آبادی

20245262

15 خرداد

وام جعاله مسکن

1

عباس خازنی 

20344949

جدا 1

2

سید اسماعیل کیمیا

20222306

حاج صادقیان 

3

محمد تقی بیک محمدی کلهر

20200317

بازنشسته

4

جواد قلی زاده

20217644

هنرستان کرباسچی

5

حسین رحمانی

20241891

شهید مصطفی خمینی 

6

مهدی فراهانی

20243678

شهدای چهارمردان

7

محمد شیاسی آرانی 

26164307

جدا 1

8

غلامرضا اناری

20833911

امام رضا (ع)

9

امراله رستمی ده جلالی

20223273

شاهد مریم

10

بهنام زمانی

60016908

قدس

 

 

 

 

وام خودرو

1

احمد اسماعیلی

20238938

قدس

2

هادی شعبانی فرد

20245512

زندی 2

3

حسین بادروج

46524173

قدس

4

مسلم سمیعی 

20184416

قدس

5

سعید سعادتمندی آلنی 

20243364

شاهد نور علم

6

عباداله عباسی

11675976

هدایتی

7

سید روح اله ابراهیمی 

12585138

شهدای گمنام

8

وحید جعفری 

20201220

حاج فاطمی 

9

اکبر سعیدی نژاد

47886622

شهید رجائی 

10

محمد حقی 

12438419

اداره

11

سعید جعفر زاده

11155673

جابر

12

محمد هادی   محمدعلی زاده

20246313

میرزای قمی 

13

محمد رحیم  رحمانی فتح

18781834

دکتر سیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی همکاران با تعیین اولویت  جهت معرفی وام قرض الحسنه (خواهران)

ردیف 

نام و نام خانوادگی 

شماره پرسنلی 

نام آموزشگاه 

1

ثریا طاهری دولت آبادی

20251166

دبیرستان رضوان

2

منصوره عباسیان

20218935

خدا پرست

3

اکرم خواجه زاده

20225566

بازنشسته

4

زینب لیراوی

20253272

 آزادی 2

5

معصومه سادات حسینی

27041411

دبیرستان رضوان

6

مریم محمدی

20317938

بازنشسته

7

سیده خدیجه  حسینی منفرد

20182003

 آزادی 2

8

زهرا زین الدین 

27043702

حضرت زهرا (س)

9

منیره انصاری 

20183340

دبستان سمیه 1

10

زهرا زارع

20251712

شهیدین فاطمی

11

شهین معین

20191343

قائمیه

12

فاطمه داداشی

20913977

ریحانه 2

13

رفعت احمدیه

20285250

ریحانه 2

14

اعظم قلی زاده مقدم

11249711

شهیدین فاطمی

15

اکرم شریفی 

90062633

دبیرستان رضوان

16

فهیمه سعیدی کیا

96074400

قائمیه

17

حلیمه محمد زاده

20228321

حضرت زهرا (س)

18

فاطمه عامری

83626406

دبیرستان رضوان

19

فهیمه عابدی قمری 

96074141

حاج صادقیان 

20

زینب مقنی 

20358170

امامت

21

کبری کبیری 

42538731

خوش رفتار

22

فاطمه فقهی

20351851

حضرت معصومه(س)

23

عذری ایوب زاده

96074232

آزادی 2

24

طاهره سادات طباطبائی 

11597801

شهدای جهاد 1

25

نرگس فراهانی

20253113

ریحانه 2

26

فاطمه پرورش 

89070928

حضرت معصومه(س)

27

ناهید کمالی 

11287488

دبستان نرجس

28

اختر نقوی

38208393

حضرت ابوالفضل (ع)

29

زهرا اعجازی 

20218244

خدا پرست

30

فهیمه محمدی یزدی

11601653

محدث قمی 

31

زهره    مهدی نائینی

20183141

شهیدآوینی 

32

ملیحه زرین پور

20253771

خوش رفتار

33

منصوره لبافان

20253191

سلامت

34

زهرا ماشی

20220246

دبیرستان مریم 2

35

صدیقه بکاء

20192345

راهنمائی ملک زاده

36

مریم مهری

42532513

امام موسی کاظم (ع)

37

خدیجه جوادی

20294128

خدا پرست

38

مریم حدادی

42571066

آزادی 2

39

محبوبه دانش پور

20237421

شهدای جهاد 

40

زهره اسماعیلی 

33302192

کوثر ولایت

41

لیلا غلامی

21670672

دبیرستان رضوان

42

حشمت قائمی

90263031

ثامن الحجج(ع)

43

پروین محمدی

90252812

ریحانه 2

44

سیده علیه حسینی کوهساری 

20222200

حضرت ابوالفضل (ع)

45

زهره بیک محمدی کلهر

11575717

کوثر ولایت

46

منیره سادات دیباجی

20253498

شهید ابراهیمی

47

اکرم سادات  باستان

20289459

حاج صادقیان 

48

کلثوم اسدی بورانی

40280350

خدا پرست

49

مریم ملک پور

20711396

حضرت مریم 1

50

محبوبه نبی زاده چهر 

20242059

قائمیه

51

زهرا رستمی

11575474

حاجی آباد آقا

52

شکوه سادات صادق زاده

20188269

حضرت ابوالفضل (ع)

53

فرشته گلچی 

90263313

جهان بین 

54

زهرا شیخ بیگ گوهری 

20333115

خوش رفتار

55

طاهره عسکر پور

13431024

دبیرستان رضوان

56

مریم تقی زاده محمدی

20250887

خوش رفتار

57

زهرا    فیروزعلی زاده

20238591

آزادی 2

58

زهرا طاهریان

17996561

بازنشسته

59

فاطمه جهانبخش زاده

42532538

امام موسی کاظم (ع)

60

محبوبه دیدگاه

20195541

مکتبی 

61

خدیجه رضائی استخرروئیه

47284639

شرافت 2

62

مریم عباس زاده

20252561

شهدای جهاد

63

لیلا یوسفی 

96072164

کوثر ولایت

64

نیره مبینی قمی

20362810

تولیت 1

65

نعیمه فلاح زاده

20252087

آزادی 2

66

سمیه سعادتمند

96075032

محمد علی قمی 

67

بشری معینی 

20194853

سلامت

68

اعظم نصیری فخر آبادی 

20193957

راهنمائی ملک زاده

69

فخرالسادات رضائی 

20185979

بازنشسته

70

خدیجه مسلم خانی 

78972660

دارالقرآن امام علی (ع)

71

منصوره مسلمی

71132902

دبیرستان رضوان

72

ژاله عبداله پور

20650892

دبیرستان رضوان

73

راضیه فکور

20313056

فرهنگ

74

آزاده افضلی فر

96074200

شهید زندی

75

محبوبه  حسین جمال

20295585

حضرت فاطمه (س)

76

مرضیه حمامی

31975469

امامت

77

زلیخا احمدی

42540361

جهان بین 

78

فاطمه علی اکبری 

90251514

صدیقه طاهره (س)

79

فاطمه مومن

20215993

حضرت زهرا (س)

80

فریده سعید تهرانی 

20218283

حضرت ابوالفضل (ع)

81

ملوک کریمی عقیلی

20240665

امام موسی کاظم (ع)

82

صدیقه زید آبادی

96074564

هنرستان میثاق

83

صدیقه هاشمی

20251007

حضرت معصومه(س)

84

رقیه صالح

12570141

امامت 

85

ملیحه زنگی آبادی

47690308

حضرت زهرا (س)

86

زهرا شیرویه

20218565

امام حسن (ع)

87

اسماء نوروزی 

26330525

کوثر ولایت

88

معصومه جعفری 

20219260

حضرت ابوالفضل (ع)

89

فاطمه قبادی شیرجه

20245583

دبستان سعادت 1

90

زهرا آستانه

90253412

حضرت زهرا (س)

91

مهری نیازمند

20195742

گیوه چیان 2

92

لیلا صمدی

20336294

دبستان صدیقه گیوه چیان

93

مریم  بنی حسن

20181185

حضرت معصومه(س)

94

مریم اسلامی پور

61222289

دبستان سعادت 1

95

محبوبه اعتمادی

96072725

دبستان خدابخشی

96

زهرا ملکی

40480215

حاج عباس بشری

97

فتانه  ایزدی خواه

20253603

دبیرستان رضوان

98

فاطمه  دانش پژوه

96072571

صدیقه طاهره (س)

99

سیما نجفی 

20229450

حضرت زهرا (س)

100

طیبه آخوندی

85020410

ناصردیوان

وام خرید کالا

1

فتانه مشفقی

20204272

حضرت معصومه(س)

2

فاطمه بابائی

20289314

مکتبی 

3

محبوبه عرب یزدی

20188131

شهدای جهاد

4

ملیحه سادات مدرسی

42532217

حاج صادقیان 

5

صغری بکائی 

10725831

سمیه 

6

نجمه سادات میرناصری 

20232503

حضرت زهرا (س)

7

فاطمه پور بنکدار

20182677

دبستان سمیه 1

8

مریم احمدی راد

20350458

رسول اکرم (ص)

9

فاطمه سلطانی

20232447

مریم 1

10

طاهره صادقی 

20196624

سمیه 

وام جعاله 

1

اعظم السادات موسوی 

20241071

شهید جهان بین

2

فائزه سادات خازنی

42533427

امام موسی کاظم (ع)

3

زیبا  جودکیان

20188533

خوش رفتار

4

محیا  خدایاری 

20254690

شهید آوینی

5

ام البنین حسینی

90261133

خدا پرست

6

انسیه شریعتی

42571122

شهید زندی 1

7

زهرا حق گوی صرمی 

96072957

حاج صادقیان 

8

طاهره ساعدی

20248684

حضرت معصومه(س)

9

احترام سادات غضنفری 

20253089

امام حسن (ع)

10

فاطمه شیخ حائری 

86007621

عفت 1

وام خودرو

1

زهرا یعقوبی

96072118

آزادی 2

2

حمیده روشنی

20352564

دبیرستان مریم 

3

نرگس عظیمی

40813431

شرافت 2

4

زهرا  قدس

90251641

شهید اکبر شیرازی

5

لیلا قاسمی

74654025

امامت

6

نفیسه شفیعی 

13431241

شهیدین فاطمی

7

مریم حسین قلی زاده

20079381

ریحانه 1

 

 


موضوعات مرتبط: بخشنامه ها
[ چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ ] [ 13:9 ] [ کارشناسی تعاون و امور رفاهی ] [ ]
درباره سایت

آرشيو مطالب
امکانات وب